Aktualności

15 kwietnia 2022

Stopa dyskonta finansowego to ważny parametr wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. W dużym uproszczeniu jej użycie w kalkulacji bieżącej wartości przyszłych zobowiązań pracodawcy z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, czy pośmiertnych jest uzasadnione potrzebą uwzględnienia w kwocie przyszłych wypłat kwestii wartości pieniądza...

28 marca 2022

Wysokość wynagrodzenia oraz prognozowane zmiany w tym zakresie są jednymi z bardzo istotnych czynników, które aktuariusz bierze pod uwagę szacując wartość rezerw aktuarialnych na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne czy nagrody jubileuszowe...