Kalkulatory i modele finansowe

Kalkulatory i modele finansowe

Nasza oferta:

Zespół wycen i modelowania finansowego tworzy narzędzia optymalizujące nakład pracy i czas poświęcony na uzyskanie wiarygodnych danych finansowych w skomplikowanych, wielowymiarowych analizach biznesowych.

 

Tworzymy indywidualne, dostosowane do specyfiki i potrzeb spółki kalkulatory wykorzystywane przez Klientów do systematycznego raportowania. Odpowiadamy na potrzeby generowane zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi. Na potrzeby analizy scenariuszy wysokości wpłat pracodawcy na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zbudowaliśmy Kalkulator PPK dla Pracodawcy.  Na potrzeby wchodzących w życie 1 stycznia 2019 roku zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) stworzyliśmy elastyczny, autonomiczny kalkulator zobowiązań leasingowych (Kalkulator MSSF 16).

 

Weryfikujemy modele sporządzone przez Klienta pod kątem poprawności strukturalnej modelu, spójności założeń, użytych danych vs. rynkowe benchmarki. Tworzone lub audytowane przez nas modele posłużyły naszym Klientom m.in. do wycen: programów lojalnościowych, obligacji komercyjnych, umów kredytowych, umów pożyczkowych, opcji walutowych, walutowych instrumentów pochodnych, kontraktów SWAP, czy instrumentów pochodnych zamiennych na akcje.

Zarówno dla kompleksowych, wielowymiarowych przedsięwzięć jak i projektów zlecanych w ramach realizacji etapu większego projektu:

sporządzamy projekcje finansowe, biznes plany

opracowujemy studia wykonalności (feasibility study)

przeprowadzamy analizy wrażliwości lub sporządzamy scenariusze rozwoju

weryfikujemy projekcje finansowe, biznes plany oraz przyjęte do nich założenia