Wyceny aktuarialne rezerw

WYCENY DLA BIZNESU · AKTUARIAT · PROGRAMY OPCYJNE · KALKULATORY I MODELOWANIE FINANSOWE

Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze

SPRAWDZONY PROCES

Ponad 20 lat doświadczenia i ponad 9 tys. wycen. Najkorzystniejsza na rynku relacja jakości usług do ceny. Szybki, w pełni elektroniczny proces wyceny i gwarancja bezpieczeństwa danych.

KOMPETENTNY ZESPÓŁ

Kompetentni, życzliwi specjaliści oferujący pełne wsparcie w pierwszej i kolejnych wycenach, analizach skutków zmian regulacji i wynagrodzeń, rozmowach z audytorem (100% akceptacji wyników w badaniach biegłych rewidentów).

WYGODNE ROZWIĄZANIA IT

Aplikacja Aktuariusz.pl – wszystkie raporty i dokumenty dostępne online w jednym miejscu. Możliwość ograniczenia nakładu pracy przy gromadzeniu danych do wyceny do kilku minut dla najpopularniejszych systemów kadrowo-płacowych.

Nasza oferta:

Wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe, należne i niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odpisy na ZFŚS, renty wyrównawcze, ulgę energetyczną, deputat węglowy i inne świadczenia pracownicze.

Doradztwo w obszarze polityki świadczeń pracowniczych (w tym analizy wpływu na saldo rezerw oraz cash flow zmian w regulacjach dotyczących zasad naliczania i wypłat świadczeń pracowniczych).

Audyt aktuarialny poprawności przeprowadzonej wyceny (założenia aktuarialne, model aktuarialny, wyniki wyceny).

Warsztaty dla działu kadr i finansów w zakresie praktycznego zastosowania KSR 6 i MSR 19.

Kalkulator rezerw – Aplikacja Aktuariusz.pl – możliwość samodzielnego wielokrotnego szacowania wysokość salda rezerw.

Autorskie cykliczne publikacje Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie – rynkowe analizy w zakresie mobilności pracowniczej, planowanych wzrostów wynagrodzeń, itp.

Nasze doświadczenie:

Realizując rokrocznie kilkaset projektów mamy największe na rynku doświadczenie wśród podmiotów świadczących usługi aktuarialne. Od blisko 20 lat wyceny aktuarialne realizujemy dla polskich kopalń, spółek sektora energetycznego, grup kapitałowych, spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółek z udziałem Skarbu Państwa, z udziałem kapitału zagranicznego, małych i średnich spółek polskich z różnych branż i sektorów. Wyceniamy rezerwy zarówno dla spółek zatrudniających kilkanaście osób, jak i koncernów i grup kapitałowych będących pracodawcą dla kilkudziesięciu tysięcy pracowników.

Zaufało nam m.in. 11 z 20 spółek z WIG20 i blisko 40% ze 100 największych spółek w Polsce.

Kilkukrotnie, ostatnio w 2019 roku, byliśmy wybierani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do sporządzenia opinii do wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego FUS.

Posiadamy liczne rekomendacje zadowolonych Klientów, którzy często polecają nas swoim zaufanym Partnerom Biznesowym. Większość umów zawieranych z Klientami to umowy długoterminowe gwarantujące ciągłość zasad, metodologii, poprawność wyników, niższą cenę. Co roku od 20 lat polskie i międzynarodowe spółki audytorskie pozytywnie weryfikują wyniki naszych prac.

Korzyści ze współpracy z nami

Do Państwa dyspozycji stawiamy doświadczony zespół aktuarialny składający się z: aktuariuszy, biegłych rewidentów, ekspertów z zakresu statystyki, matematyki, finansów, ubezpieczeń, prawa pracy. Średni okres doświadczenia w obszarze wycen aktuarialnych dla całego zespołu to 10 lat. Każda nowa lub trudna dla Spółki sytuacja, znajdzie u nas gotowe i sprawdzone w praktyce rozwiązanie.

Gwarantujemy otrzymanie rezultatów wycen w terminach ustalanych indywidualnie i dostosowanych do potrzeb spółki.

Wspieramy i doradzamy Państwu na każdym etapie prowadzonego projektu wyceny. Omawiamy założenia aktuarialne, wyniki wyceny, treść raportów, odpowiadamy na pytania audytora. Współpraca z nami oznacza ciągły dostęp i szybki kontakt z co najmniej dwoma osobami zaangażowanymi bezpośrednio w projekt.

O wycenach aktuarialnych

Definicja „Rezerwy”

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy) rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Definicja „Rezerwy na świadczenia pracownicze”

Przyszłe szacowane zobowiązanie podmiotu gospodarczego w stosunku do obecnie zatrudnionych pracowników odzwierciedlane w księgach spółki i aktualizowane co najmniej raz w roku na datę bilansową. Zwykle wyceną aktuarialną objęte są świadczenia pracownicze wynikające z aktualnych przepisów prawa pracy: odprawy emerytalne, odprawy rentowe oraz odprawy pośmiertne. W Polsce często spotykanym świadczeniem, którego zasady naliczania i wypłat uregulowane są zazwyczaj w zapisach regulaminów wynagrodzeń, czy częściej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP), jest nagroda jubileuszowa. Dodatkowe rodzaje świadczeń pojawiają się w podmiotach gospodarczych działających w specyficznych branżach i tak np. dla kopalń charakterystyczne są renty wyrównawcze oraz deputaty węglowe, dla spółek z branży energetycznej ulgi na korzystanie z energii elektrycznej, dla spółek przewozowych – tzw. świadczenia przejazdowe.

Cykliczna aktualizacja salda rezerw na świadczenia pracownicze

Obowiązek aktualizacji bieżącej wartości przyszłych zobowiązań podmiotu gospodarczego z tytułu świadczeń pracowniczych wynika z zapisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mówiących o wykazaniu w sposób rzetelny i prawidłowy w sprawozdaniu finansowym informacji o wartości aktywów i pasywów danego podmiotu (Art. 4).

 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 z dnia 14 października 2008 roku „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” w zakresie wykonania wyceny rezerwy tego typu wskazuje na aktuariusza.

 

W zakresie metodologii wyceny rezerw na świadczenia pracownicze Ustawa powołuje się na Art.10, czyli przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Z kolei MSR 19 („Świadczenia pracownicze”) zaleca jako metodę wyceny rezerw metodę aktuarialną, w świetle której rezerwy naliczane są dla każdego pracownika osobno z uwzględnieniem m.in. indywidualnych danych dotyczących wieku, płci, stażu pracy, podstawy wymiaru świadczenia, uprawnień do odejścia na wcześniejszą emeryturę, itp.

 

Używana do wyceny aktuarialnej metoda aktuarialna nazywana jest metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych (ang. Projected Unit Credit Metod).