Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 

Informacje na temat projektu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu

„Zakup usługi doradczej prowadzącej do wdrożenia innowacyjnej usługi integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia pracownicze”.

 

Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”.

 

Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu

Wdrożenie innowacyjnej usługi integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia pracownicze.

 

Oczekiwane rezultaty

Dostarczeniu Klientom Trio Management Actuarial Consulting dodatkowych narzędzi do automatyzacji oraz standaryzacji procesu generowania zestawu danych z systemów kadrowo-płacowych niezbędnych do dokonania wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. Automatyzacja pozwoli na jednoczesne skrócenia czasu realizacji usługi, odciążenie pracowników Klienta, jak również eliminację błędów wynikających z pomyłek człowieka. Taka znacznie ulepszona usługa będzie oferowana również małym i średnim firmom poszukującym prostego i szybkiego sposobu przygotowania danych do wyceny rezerw z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych, czy nagród jubileuszowych zgodnie z wymogami KSR 6/MSR 19.

 

Planowany czas realizacji projektu

01.10.2019 r. – 18.04.2020 r.

 

Wartość projektu

177 984,06 PLN, w tym wydatki kwalifikowane 144 700,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

109 943,06 PLN, tj. 75,98% wydatków kwalifikowanych