Wycena instrumentów finansowych

Wycena instrumentów finansowych

Nasza oferta

Oferujemy usługi w zakresie wycen różnorodnych instrumentów finansowych oraz audytów modeli wycen wykorzystywanych przez Klientów.

Wyceniamy:

obligacje komercyjne

walutowe instrumenty pochodne

kontrakty SWAP, CIRS

umowy kredytowe i pożyczkowe

opcje walutowe

instrumenty pochodne zamienne na akcje (w tym oferowane w ramach tzw. „programów opcji menedżerskich)

Dodatkowo wspieramy naszych Klientów w zakresie księgowego ujęcia posiadanych instrumentów finansowych z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

O wycenach instrumentów finansowych

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jednostki mają możliwość wyceny według skorygowanej ceny nabycia dla:

inwestycji w innych jednostkach, jeżeli został określony dla nich termin wymagalności

inwestycji krótkoterminowych, dla których został określony termin wymagalności

należności i udzielonych pożyczek zaliczanych do aktywów finansowych

zobowiązań finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (art.3 punkt 12) skorygowana cena nabycia (zamortyzowany koszt) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość

Wycenie według skorygowanej ceny nabycia podlegają:

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

pożyczki udzielone jak również należności własne

zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu