Stopa dyskonta finansowego osiągnęła swoje dwudziestoletnie maximum

15 kwietnia 2022

Stopa dyskonta finansowego to ważny parametr wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. W dużym uproszczeniu jej użycie w kalkulacji bieżącej wartości przyszłych zobowiązań pracodawcy z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, czy pośmiertnych jest uzasadnione potrzebą uwzględnienia w kwocie przyszłych wypłat kwestii wartości pieniądza w czasie.

Wyznacznikiem wartości stopy dyskonta finansowego stosowanej do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze jest poziom rentowności długoterminowych papierów wartościowych tj. obligacji Skarbu Państwa o terminie zapadalności zbliżonym do terminu realizacji świadczeń (zazwyczaj 10-letnich) na datę wyceny.

Z analizy wartości stopy dyskonta finansowego przyjmowanej w wycenach aktuarialnych wykonywanych w latach 2021 – 2021٭ przez Zespół Wycen Trio Management Actuarial Consulting wynika, że w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z najwyższymi notowaniami tego wskaźnika na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stopa dyskonta finansowego wynosiła jeszcze 3,60% i, choć wyraźnie wyższa od wskaźnika z roku poprzedniego (1,3%), to nie przekroczyła wartości notowanych w ostatnich 6 latach. Jednak już na dzień 31 marca bieżącego roku w wycenach aktuarialnych przyjmowaliśmy stopę na poziomie 5,20%, a na moment publikacji niniejszego artykułu (15.04.2022) wartość stopy dyskonta finansowego używanej w wycenach aktuarialnych wynosi już 5,80%. To poziomy, których nie odnotowaliśmy w ciągu ostatnich 20 lat. Najwyższe wartości w okolicach 5% obserwowaliśmy w latach 2005 – 2011, a więc 10 lat wstecz. W kolejnych latach widoczny był trend spadkowy, z krótkotrwałym odbiciem w latach 2015 – 2016 i kolejnymi spadkami wskaźnika w latach 2017 – 2020. Od 2021 roku mamy do czynienia z kolejnym trendem wzrostowym, ty razem najgwałtowniejszym od dekad.

 

٭dla celów niniejszej analizy przyjęto wartości stopy dyskonta finansowego każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku