Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

 

Informacje na temat projektu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

1. O PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 (POIR)

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową).

POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 euro.

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

W Programie realizowanych jest 5 osi priorytetowych. Projekt Trio Management Actuarial Consulting realizowany jest z 2 osi: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

2. OPIS PROJEKTU

 

Tytuł projektu: „Badania w zakresie kalkulacji rezerw aktuarialnych”.

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałanie: 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Nr Naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Rodzaj projektu: Konkursowy

 

3. CEL PROJEKTU

 

Opracowanie algorytmów do wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze, które poprzez użycie m.in. szerszego spektrum danych statystycznych pozwolą na wariantowanie założeń używanych w modelu wyceny.

 

4. OCZEKIWANE REZULTATY

 

  • Opracowanie znacząco ulepszonego algorytmu przewidywania rotacji pracowników.
  • Opracowanie znacząco ulepszonego algorytmu przewidywania śmiertelności pracowników.
  • Opracowanie znacząco ulepszonego algorytmu obliczania prawdopodobieństwa, że pracownik przejdzie na rentę.
  • Planowany czas realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.09.2021 r.
  • Wartość całkowita projektu: 492 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków EU: 340 000,00 zł