Aktualności

29 lipca 2022

Tablice trwania życia są raz w roku publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dostarczają informacji o przeciętnej długości trwania dalszego życia określanej w oparciu o rzeczywistą śmiertelność populacji z poprzedniego roku. W wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze tablice trwania życia stanowią...

1 czerwca 2022

Na zlecenie jednego z naszych Klientów, spółki z sektora nowoczesnych technologii, przeprowadziliśmy analizę sposobu wynagradzania członków zarządów spółek giełdowych z indeksu WIGtechTR. W naszym raporcie, uwzględniając podstawowe miary finansowe (przychody i wartość EBITDA), analizowaliśmy kwestie związane z wysokością poszczególnych składników wynagrodzeń,...

15 kwietnia 2022

Stopa dyskonta finansowego to ważny parametr wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. W dużym uproszczeniu jej użycie w kalkulacji bieżącej wartości przyszłych zobowiązań pracodawcy z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, czy pośmiertnych jest uzasadnione potrzebą uwzględnienia w kwocie przyszłych wypłat kwestii wartości pieniądza...

28 marca 2022

Wysokość wynagrodzenia oraz prognozowane zmiany w tym zakresie są jednymi z bardzo istotnych czynników, które aktuariusz bierze pod uwagę szacując wartość rezerw aktuarialnych na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne czy nagrody jubileuszowe...