Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Nasza oferta

Wycena wartości niematerialnych i prawnych to wycena praw majątkowych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, nadających się do wykorzystania gospodarczego, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok.

W ramach wyceny wartości niematerialnych i prawnych oferujemy wyceny:

marek

znaków towarowych

patentów

licencji

elementów kapitału intelektualnego

know-how

relacji z odbiorcami i dostawcami

prac badawczo-rozwojowych

oprogramowania

Wycenialiśmy tak znane marki na rynku polskim jak: Smyk czy Ursus.

O wycenie marki

Marka stanowi składnik aktywów niematerialnych i jednocześnie reprezentuje rozpoznawalny i prawnie chroniony ich element w postaci znaku towarowego, kojarzonego ze szczególnymi cechami produktów lub usług.

 

Aby marka mogła być wyceniana jako odrębny składnik aktywów, powinna spełniać następujące wymogi:

posiadać tożsamość i być rozpoznawalna (podlegać jednoznacznej identyfikacji)

generować przypisane tylko do niej i dające się określić korzyści materialne (zyski)

mieć uregulowane kwestie praw własnościowych i być prawnie chroniona