Czy odmrożenie podstawy odpisu na ZFŚS mocno obciąży saldo rezerw na świadczenia pracownicze?

22 września 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest dedykowanym funduszem tworzonym przez pracodawców wymienionych w Ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zobligowani do utworzenia ZFŚS to firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników lub podmioty zatrudniające 20 – 50 pracowników, o ile z wnioskiem o utworzenia funduszu w takiej organizacji wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Zgodnie z Art. 5 ww. Ustawy, Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych (% odpisu uzależniony od warunków pracy i nauki). Środki gromadzone w funduszu są przeznaczone na finansowanie szeroko pojętej działalności socjalnej prowadzonej na rzecz aktualnych i byłych pracowników oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami podstawę obliczenia odpisu podstawowego na ZFŚS od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 stanowiło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku, które wynosiło 4 434,58 zł.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany w wysokości naliczania odpisów na ZFŚS. Zgodnie z tą Ustawą od 1 lipca 2023 roku odpis jest ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2021 roku (5 104,90 zł.).

Wysokość odpisu jest jednym z kluczowych założeń w modelu wyceny rezerwy na odpisy na ZFŚS dla pracowników jako przyszłych emerytów i byłych pracowników. Stąd niewątpliwie omawiana zmiana będzie miała odzwierciedlenie w saldzie rezerw na świadczenia pracownicze. Jak znaczące – to można będzie określić już w samym procesie wyceny, gdzie uwzględniony zostanie szereg dodatkowych, nie mniej ważnych zmiennych, takich jak struktura demograficzna analizowanej grupy, aktualna stopa dyskonta finansowego, czy specyfika regulacji w zakresie odpisów na ZFŚS u danego pracodawcy.