Aktualności

31 października 2019

Model wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia szereg założeń. Jedynym z kluczowych jest stopa dyskonta finansowego odnosząca się do wartości pieniądza w czasie. Ze względu na ograniczony rynek obligacji przedsiębiorstw w Polsce zazwyczaj wyznaczana jest w oparciu o rentowność obligacji...

17 czerwca 2019

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczący leasingu. Standard znosi rozróżnienie pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym....

12 marca 2019

Jak przygotować rzetelny budżet wpłat do PPK? Czy, Kiedy i dla Kogo PPK może być benefitem? Od 1 lipca spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Za kolejne 6 miesięcy, tj. 1 stycznia 2020 roku w tej samej...