Aktualności

12 lipca 2023

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego aktualizuje projekcję inflacji trzy razy w roku (marzec, lipiec, listopad). Projekcja przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP oraz przy uwzględnieniu danych dostępnych na moment sporządzenia dokumentu....

30 marca 2023

W wycenach aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze zagadnienie pracujących emerytów jest dobrze znane. Do kwestii pracujących emerytów odnosi się datowana na marzec 2023 publikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt.: „Pracujący emeryci – XII 2022”...