Wynagrodzenia zarządzających w IT są zróżnicowane. Gdzie zarabiają najwięcej?

1 czerwca 2022

Na zlecenie jednego z naszych Klientów, spółki z sektora nowoczesnych technologii, przeprowadziliśmy analizę sposobu wynagradzania członków zarządów spółek giełdowych z indeksu WIGtechTR. Analizowane dane dotyczyły wartości opublikowanych w ostatnim czasie w sprawozdaniach finansowych za rok 2021. Od roku 2020, zgodnie z nowo wprowadzonymi regulacjami, spółki notowane na GPW prezentują sprawozdania o wynagrodzeniach, dzięki którym interesariusze mają bardziej szczegółowy wgląd w zasady wynagradzania zarządów. Niemniej brak jednolitego standardu prezentacji danych utrudnia pełną analizę i wnioskowanie w zakresie ogólnych trendów wynagradzania.

W raporcie, uwzględniając podstawowe miary finansowe (przychody i wartość EBITDA), analizowaliśmy zarówno kwestie związane z wysokością poszczególnych składników wynagrodzeń, jak również, w zakresie, w jakim umożliwiają to publikowane dane, odnieśliśmy się do zagadnienia podziału wynagrodzeń na część stałą i część zmienną oraz występowania programów opcji menedżerskich, jako elementu polityki wynagradzania.

Badaniem zostało objętych 58 spółek notowanych w indeksie WIGtechTR oraz dwie spółki spoza tego indeksu (branża IT). Blisko połowa spółek z indeksu WIGtechTR jest równolegle zgrupowana w indeksie WIG-INFORMATYKA. Ze względu na możliwość zaburzenia wyników opracowania z analizy wykluczonych zostało łącznie 16 spółek z indeksu WIGtechTR (przychody ze sprzedaży powyżej 1 mld zł lub brak informacji o wynagrodzeniach dla zarządu lub członkowie zarządu pobrali w 2021 roku wynagrodzenia całkowite w kwocie poniżej 120 tys. zł.)

Analiza wynagrodzeń dla członków zarządu w wyselekcjonowanych 44 spółkach wykazała, że mediana całkowitego rocznego poziomu wynagrodzeń prezesów zarządu w roku 2021 wyniosła 581 tys. zł. Średni poziom rocznego wynagrodzenia prezesów zarządu był o blisko 150 tys. zł wyższy od mediany.

Najwyższe wynagrodzenie z tej grupy wyniosło 2.123 tys. zł i pobrał je prezesa zarządu Comp S.A. Wynagrodzenia w kwocie powyżej 1 mln zł rocznie pobrało w sumie 12 prezesów z Grupy porównawczej (27%). Spółki płacące prezesom powyżej 1 mln zł to: Captor Therapeutics S.A., CI Games S.A., PCF Group S.A., Quantum Software S.A., R22 S.A., RYVU Therapeutics S.A., Selvita S.A., Sygnity S.A., Synektik S.A., Ten Square Games S.A., Vigo System S.A. Średnie wynagrodzenie w grupie tych 12 prezesów wyniosło 1.366 tys. zł. Z kolei najniższe odnotowane wynagrodzenie przyjęte do analiz pobrał prezes zarządu Games Operators S.A. (167,5 tys. zł).

W grupie członków zarządu innych niż prezes zarządu mediana rocznego wynagrodzenia całkowitego za rok 2021 wyniosła 489 tys. zł. Poziom średniego rocznego wynagrodzenia wyniósł w tym okresie 606 tys. zł. Najwyższy poziom rocznego wynagrodzenia całkowitego w badanej grupie uzyskał jeden z członków zarządu Ten Square Games S.A. (3.582 tys. zł – w tym 3.021 tys. stanowiło część zmienną). Wysokie wynagrodzenia (powyżej 1 mln zł rocznie) otrzymali też członkowie zarządu Comp S.A., Captor Therapeutics S.A., RYVU Therapeutics S.A., Selvita S.A., Sygnity S.A., Vigo System S.A., Datawalk S.A. Na przeciwnym biegunie uplasował się członek zarządu Punkpirates S.A., który łącznie z tytułu pełnienia swojej funkcji otrzymał wynagrodzenie wynoszące 126 tys. zł.

Raport zawiera również szczegółowe zestawienia prezentujące aspekt poziomu wynagrodzeń przy uwzględnieniu innych niż miary statystyczne kryteriów podziału badanej grupy, w wśród nich: obszar działania (Polska, oddziały poza terenem RP i działalność ponadregionalnie), strukturę: pojedynczy podmiot vs. grupa kapitałowa, czy model Software as a Service (SaaS).