Wstępna wycena rezerw. Dlaczego warto?

 

3 października 2022

Październik to czas przygotowań do zamknięcia roku dla spółek sporządzających roczne sprawozdania finansowe na dzień
31 grudnia. Wśród pozycji, które powinny podlegać corocznej aktualizacji, są długoterminowe zobowiązania spółki w stosunku do pracowników z tytułu świadczeń pracowniczych naliczanych i wypłacanych zgodnie z Kodeksem pracy lub dodatkowymi wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u danego pracodawcy. Pozostały jeszcze blisko trzy miesiące aby przygotować się na ewentualne zmiany tj. wzrost bądź spadek salda rezerw z tytułu ww. świadczeń. A zmiany te są bardzo prawdopodobne. Wynika to z charakteru wyceny aktuarialnej, która polega na obliczeniu bieżącej wartości zobowiązania zapadającego często za wiele lat (w ekstremalnym przypadku pracownikowi zatrudnionemu w wieku 18 lat świadczenie, jakim jest odprawa emerytalna, będzie należne za 47 lat). Model wyceny aktuarialnej zawiera wiele parametrów zmiennych w czasie, które są aktualizowane na bieżącą datę. W tym artykule wspomnimy dwa z nich: stopę dyskonta i wzrosty wynagrodzeń często wytyczane w oparciu o wskaźnik inflacji.

O charakterze parametru jakim jest dyskonto finansowe można przeczytać w zakładce Aktualności w artykule z 29 maja 2020 Stopa dyskonta finansowego. Dużą zmienność tego parametru na przestrzeni ostatnich miesięcy obrazuje przykład wyceny wstępnej wykonanej dla jednego z Klientów na dzień 30 września br. Stopa dyskonta użyta w ww. wycenie wyniosła 7,25% i wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do stopy dyskonta na ostatni dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2021 roku, kiedy wynosiła 3,6%. Kierunkowy wpływ tego założenia na wyniki wyceny, wyizolowany od innych parametrów modelu aktuarialnego, jest następujący: im wyższy poziom stopy dyskonta, tym niższa kwota rezerw na świadczenia pracownicze.

Aktualny poziom inflacji i ścieżka projekcji inflacji to wskaźniki, do których często referują spółki formułując wytyczne dotyczące wzrostów podstaw wymiarów świadczeń w perspektywie średnio i długoterminowej. Prognozy w tym zakresie przyjmowane są w oparciu o deklaracje spółki i, jako takie, nie podlegają ocenie aktuariusza. Z sytuacją istotnych zmian w planach dotyczących wzrostów wynagrodzeń, rozumianych jako trend rosnący, mamy do czynienia coraz częściej. Znajduje to potwierdzenie również w przytoczonej powyżej wycenie wstępnej. Przy wycenie na ostatnią datę bilansową – 31 grudnia 2021 roku – spółka zakładała brak podwyżek w latach 2023 – 2031. Wycena wstępna na dzień 30 września br., zgodnie z założeniami przesłanymi przez spółkę, została oparta o prognozę wzrostu wynagrodzeń o ponad 14% w roku 2023, ponad 12% w roku 2024, w przedziale 2 – 4% w pozostałych latach.

Biorąc pod uwagę tylko te dwa parametry modelu wyceny aktuarialnej warto już dziś, na kilka tygodni przed gorącym okresem przygotowywania rocznego sprawozdania finansowego i w trakcie planowania budżetu na kolejny rok, zastanowić się nad wpływem opisywanych zmian na saldo rezerw w kontekście zarówno wyniku finansowego za mijający rok, jak i planowanych w kolejnym okresie finansowym wypłat z tytułu świadczeń pracowniczych.

Zachęcamy zatem do kontaktu z Zespołem Wycen lub przesłania wiadomości e-mail pod adres biuro@triovaluation.pl.