Kiedy inflacja spadnie do celu inflacyjnego? NBP opublikował najnowszą projekcję.

12 lipca 2023

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego aktualizuje projekcję inflacji trzy razy w roku (marzec, lipiec, listopad). Projekcja przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP oraz przy uwzględnieniu danych dostępnych na moment sporządzenia dokumentu.

Najnowszy raport prognozy inflacyjnej ogłoszony 10 lipca br. został oparty o dane dostępne na dzień 22 czerwca br. Zawiera prognozę na drugie półrocze 2023 roku oraz dwa kolejne lata. W porównaniu do ostatniej prognozy w centralnej ścieżce projekcji NBP (inflacja CPI*) można zaobserwować zmiany w horyzoncie powyżej 1 roku, tj.:

  • w aktualnej prognozie w 2023 roku inflacja wyniesie 11,9% / marcowa projekcja zakładała również 11,9%
  • w aktualnej prognozie w 2024 roku inflacja znajdzie się na poziomie 5,2%/ marcowa projekcja zakładała poziom 5,7%
  • w aktualnej prognozie w 2025 roku inflacja wyniesie 3,6% / marcowa projekcja zakładała 3,5%

*Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Zatem według najnowszej prognozy osiągnięcie celu inflacyjny, który wynosi 2,5 % z możliwością odchylenia o plus /minus jeden punkt procentowy w średnim okresie, przesuwa się z 2025 roku na 2026 rok.