Akcjonariusze CD Projekt nie zgodzili się na emisję warrantów w celu realizacji Programu Motywacyjnego

 

17 stycznia 2023

W dniu 20 grudnia 2022 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT S.A. odbyło się głosowanie nad uchwałami dotyczącymi uchylenia dotychczas obowiązującego Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2025 (Uchwałą nr 5) oraz wdrożenia nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027 (Uchwała nr 6Uchwała nr 7).

Zgodnie z informacją zawartą w „Przewodniku po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A.” powodem przedłożenia przez Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. Uchwały nr 5 była konstatacja, iż „ (…) Program Motywacyjny utracił swoją funkcję – zarówno w stosunku do osób obecnie zatrudnionych jak i nowych kandydatów w procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę i jej podmioty zależne.” Zarząd Spółki w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy CD PROJEKT za 2021 rok zawarł również ocenę odnośnie najbardziej prawdopodobnego braku możliwości osiągnięcia celów wynikowych Programu.

Równocześnie we wspomnianym „Przewodniku po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A.” spółka podała, iż podstawowymi celami nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2027 są:

  • „wprowadzenie mechanizmu skoncentrowanego na zwiększeniu poziomu retencji i stabilności zatrudnienia w CD PROJEKT S.A. i w spółkach z Grupy CD PROJEKT,
  • wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego związanego ze wzrostem wartości Grupy CD PROJEKT,
  • wprowadzenie mechanizmu motywacyjnego umożliwiającego coroczne wyznaczanie długoterminowych (od 3 do 5 lat) celów finansowych i niefinansowych.
  • (…) oferowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków zatrudnienia. Pozyskiwanie kandydatek i kandydatów o kluczowych kompetencjach dla realizacji Strategii Grup.”

Finalnie nie wszystkie ww. uchwały zostały podjęte. Akcjonariusze, przyjmując Uchwałę nr 5, uchylili dotychczas obowiązujący Program Motywacyjny na lata 2020-2025. Również Uchwała nr 6 „w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023 – 2027” uzyskała wymaganą liczbę głosów „za”.

Natomiast nie uzyskała wymaganych 80% oddanych głosów Uchwała nr 7 „w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii N oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki”.

Taka sytuacja oznacza brak możliwości wdrożenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023 – 2027, mimo przyjęcia Uchwały nr 6. Nie znamy powodów braku uzyskania wymaganej większości 80% oddanych głosów w stosunku do uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.

Przy tej okazji warto naszym zdaniem przyjrzeć się na poziomie ogółu samym warrantom subskrypcyjnym. Warto rozważyć ich zastosowanie w tzw. programie opcyjnym z perspektywy uznania / braku uznania programu motywacyjnego jako programu kwalifikowanego na potrzeby podatkowe. Tylko takie programy mogą korzystać z odroczenia opodatkowania do momentu sprzedaży przyznanych w ramach programu akcji.

Dotychczasowa linia orzecznicza była dość spójna – warranty subskrypcyjne były uznawane w interpretacjach podatkowych za „inne prawa majątkowe” w rozumieniu art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. Dla uczestnika programu taka interpretacja oznacza, że moment objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego wskutek wykonania praw z warrantów nie podlega opodatkowaniu.

Inne stanowisko zaprezentował  natomiast NSA w dwóch wyrokach z 30 listopada 2021 r.: sygn. II FSK 808/19; oraz sygn. II FSK 861/19. Stwierdzono w nich bowiem, że programy oparte na warrantach subskrypcyjnych nie mogą stanowić tzw. programu kwalifikowanego, o którym mowa w art. 24 ust. 11b ustawy o PIT. W konsekwencji nie mogą korzystać z benefitu odroczenia opodatkowania do momentu sprzedaży akcji. Zgodnie z ww. wyrokami opodatkowanie takich programów następuje w dwóch momentach, tj.: w momencie objęcia akcji w zamian za warranty subskrypcyjne oraz w momencie sprzedaży akcji. Taka struktura jest  z kolei nieatrakcyjna dla uczestnika programu.

Mamy zatem wyłom w przyjętej linii orzecznictwa, który powinien być rozważony przy podejmowaniu decyzji w zakresie użycia omawianego nośnika nabywania uprawnień w rozwiązaniach motywacyjnych.