Spadek stopy dyskonta finansowego

31 października 2019

Model wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia szereg założeń. Jedynym z kluczowych jest stopa dyskonta finansowego odnosząca się do wartości pieniądza w czasie. Ze względu na ograniczony rynek obligacji przedsiębiorstw w Polsce zazwyczaj wyznaczana jest w oparciu o rentowność obligacji Skarbu Państwa. W przeciągu ostatniego roku obserwujemy spadek rentowności wspomnianych obligacji.

Poniżej przykładowe obligacje oraz zmiany ich rentowności na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy:

Nazwa obligacji Rentowność obligacji
31.10.2018 28.12.2018 30.06.2019 31.10.2019
WS0429 3,17% 2,79% 2,33% 1,76%
WS0428 3,20% 2,82% 2,35% 1,94%
DS1029 2,40% 1,97%

 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż na koniec bieżącego roku stopa dyskonta finansowego używana w modelach wycen aktuarialnych będzie oscylowała w okolicach 2,0%. Spadek o 1 p.p. rok do roku na pewno wpłynie na saldo rezerw na świadczenia pracownicze. W wielu przypadkach zmiana tylko tego jednego założenia może spowodować nawet kilkunastoprocentowy wzrost salda rezerw na świadczenia pracownicze.