Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czerwcu 2021 roku i jego wpływ na poziom rezerw na świadczenia pracownicze

04 sierpnia 2021

Wysokość wynagrodzenia oraz prognozowane zmiany w tym zakresie są jednymi z bardzo istotnych czynników, które aktuariusz bierze pod uwagę szacując wartość rezerw aktuarialnych na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne czy nagrody jubileuszowe.

Wzrost wynagrodzeń ma duży wpływ na poziom rezerw długoterminowych, zwłaszcza w przypadku świadczeń pracowniczych, które zapadają rzadziej jak chociażby odprawy emerytalne, odprawy rentowe czy odprawy pośmiertne. Dla przykładu: jeżeli aktuariusz w wycenie aktuarialnej przyjmie długoterminowy wzrost wynagrodzeń na poziomie 1%, wówczas wielkość rezerw może wzrosnąć nawet o kilka procent wyłącznie z tego powodu.

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 roku na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,8% r/r i wyniosło 5 802,42 zł brutto. Porównując dynamikę płac r/r należy zauważyć, że rok temu (czerwiec 2019 r. – czerwiec 2020 r.) osiągnęła ona poziom 3,6%, czyli o 6,2 punktów procentowych mniej niż aktualny wskaźnik. Co więcej, w czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,9% względem odnotowanego miesiąc wcześniej (maj 2021 r.)..

Poniżej wykres prezentujący wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie czerwiec 2019 – czerwiec 2021:

Wykres - przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw czerwiec 2019 – czerwiec 2021
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

Informacje zawarte w publikacji GUS pt.: Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2021 roku jednoznacznie wskazują na wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu do poziomu sprzed roku. Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Największy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w dziale zakwaterowania i gastronomii (o 15,6%), zaś najmniejszy w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2%). Wzrost na poziomie 10,9% – 12,3% objął płace zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym, górnictwie i wydobywaniu, działalności profesjonalnej naukowej i technicznej oraz w administrowaniu i działalności wspierającej.

Aktualny wzrost przeciętnego wynagrodzenia jest niewątpliwie wynikiem relatywnie stabilniejszej niż przed rokiem sytuacji społeczno-gospodarczej, kiedy to kolejne fale Covid-19 mocno wpływały na rynek pracy skutkując m.in. obniżkami wysokości płac pracowników, czy wprowadzeniem tzw. świadczenia postojowego.