Wpływ pandemii na wysokość salda rezerw na świadczenia pracownicze

10 września 2020

Zbliża się koniec roku 2020 i zapewne dla wielu spółek jest to rok wyjątkowy, w którym konsekwencje pandemii są lub będą widoczne nie tylko w otoczeniu biznesowym firmy, ale i wewnątrz organizacji przekładając się m.in. na wyniki ekonomiczne. Z naszego doświadczenia płynącego z wycen śródrocznych i zamykających III kwartał wynika, że bieżąca sytuacja na rynku pracy spowodowana pandemią wpłynęła również na kalkulację rezerw na świadczenia pracownicze.

Czynniki, które w aktualnej sytuacji mają istotny wpływ na saldo rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze to:

  • Redukcja zatrudnienia – wiele firm w czasie epidemii było lub będzie zmuszonych zredukować zatrudnienie i/lub zweryfikować swoje plany zatrudnienia.
  • Aktualizacja budżetów płac (redukcja wysokości wynagrodzenia i/lub planowanych podwyżek na kolejne okresy).
  • Zmiana planów rządu w zakresie wynagrodzenia minimalnego na rok 2021 (kwota 2800 zł zamiast kwoty 3000 zł).
  • Zmiany wysokości stopy dyskonta finansowego stosowanego w wycenie – obecnie stopa dyskonta finansowego spadła z poziomu 2,1% na koniec roku 2019 do 1,3% na koniec sierpnia 2020. Efektem zmniejszenia stopy dyskonta jest wzrost salda rezerw.
  • Weryfikacja regulacji w zakresie benefitów i świadczeń pracowniczych i rezygnacja bądź czasowe zawieszenie części z nich.

Biorąc powyższe pod uwagę szczególnie w tym roku zachęcamy do dobrego przygotowania zamknięcia roku finansowego. Wstępna wycena salda rezerw wykonana w oparciu o bieżące założenia demograficzno-finansowe, pozwoli zaprognozować wpływ zmiany rezerw na wynik finansowy roku 2020 i przygotować odpowiednią reakcję mającą na celu stabilizację tej pozycji w sprawozdaniu finansowym.

Zapraszamy do kontaktu z członkami Zespołu Wycen lub przesłania krótkiej wiadomości e-mail na adres: biuro@triovaluation.pl