Rynek świadczeń pracowniczych edycja 2020

Mamy przyjemność poinformować, iż jest już dostępna kolejna edycja raportu Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie. W prezentowanym raporcie analizujemy regulacje dotyczące świadczeń pracowniczych, w tym: odpraw emerytalno-rentowych, pośmiertnych, nagród jubileuszowych.

Badaniu poddano świadczenia występujące w kilkuset spółkach, dla których Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o.o. wykonywało usługę wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze w okresie od września 2019 do lutego 2020 roku. Dane poddane analizie w niniejszym opracowaniu zostały ograniczone tylko do tych podmiotów, które wyraziły zgodę na udostępnianie ww. danych dla celów statystycznych.

Wśród tematów podjętych w opracowaniu znajdą Państwo m.in. następujące zagadnienia:

  • COVID19 – aktualny i szacowany wpływ na świadczenia pracownicze wyceniane aktuarialnie.
  • Znaczenie stopy dyskonta finansowego w modelu kalkulacji aktuarialnej.
  • Wskaźniki rotacji w korelacji z wiekiem pracownika i sektorem, w którym działa spółka.
  • Efekty redukcji tablic trwania życia widoczne w kalkulacjach aktuarialnych różnych rodzajów świadczeń.
  • Wpływ wynagrodzenia minimalnego oraz planowanych na najbliższe 4 lata skokowych podwyżek płacy minimalnej na kwestię świadczeń pracowniczych.
  • Odprawy pośmiertne – praktyka rynkowa, podejście audytorów, warianty kalkulacji.
  • Nagroda jubileuszowa i jej znaczenie jako narzędzia retencyjnego.
  • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze – podejście do szacowania.
  • Skutki rozbieżności pomiędzy planowanymi wzrostami wynagrodzeń, a poziomami ich faktycznych wzrostów w wycenie aktuarialnej.
  • Korelacja między sektorem, w jakim działa spółka oraz liczbą zatrudnionych pracowników, a rodzajem stosowanych regulacji (zgodne z zapisami Kodeksu Pracy lub korzystniejsze niż KP).

 

Raport jest dostępny dla naszych Klientów bezpłatnie. Za jego pośrednictwem dzielimy się z Państwem wiedzą na temat praktyki rynkowej wspierając w ocenie systemów świadczeń pracowniczych funkcjonujących w organizacjach oraz, być może, inspirując do przyszłych zmian.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać raport indywidualny, w którym spektrum zagadnień podjętych w raporcie prezentujemy w relacji z Państwa konkretną sytuacją w zakresie świadczeń pracowniczych, zapraszamy do kontaktu z członkami Zespołu Wycen lub przesłania wiadomości e-mail pod adres biuro@triovaluation.pl