Rośnie popularność wstępnych wycen rezerw na świadczenia pracownicze

7 września 2021

Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego wiąże się z aktualizacją wartości wielu pozycji, w tym bardzo często, salda rezerw na świadczenia pracownicze. Dla wszystkich spółek sporządzających sprawozdanie finansowe na 31 grudnia, wrzesień to czas pierwszych przygotowań do raportowania na potrzeby sprawozdawczości finansowej. Z roku na rok właśnie w tym czasie rosnącą popularnością cieszą się uproszczone wyceny wstępne wykonywane na 3-4 miesiące przed datą bilansową. Pozwalają przygotować się do ewentualnych znaczących wzrostów bądź spadków salda rezerw i tym samym dają możliwość przygotowania dokładniejszej prognozy wyniku finansowego.

Powody znaczących wahnięć wartości rezerw na świadczenia pracownicze są bardzo różne, ale ich główną przyczyną jest najczęściej różnica między założeniami przyjętymi w przeszłości, a aktualnymi parametrami uwzględnianymi w modelu wyceny aktuarialnej.

Okres 12 miesięcy dzielący daty wycen sporządzanych na potrzeby bilansowe to czas, w którym struktura i warunki zatrudnienia mogą ulec znaczącym korektom ulegając trendom na rynku pracy, sytuacji makroekonomicznej w Polsce, czy wpływom czynników o zasięgu globalnym. Z drugiej strony sam model wyceny aktuarialnej zawiera wiele parametrów zmiennych w czasie, które muszą być aktualizowane na bieżącą datę jak np. stopa dyskonta finansowego. Między datami wyceny warto obserwować poziom stopy dyskonta np. w interwałach kwartalnych. Zachęcamy zatem do kontaktu z Zespołem Wycen lub przesłania wiadomości e-mail pod adres biuro@triovaluation.pl.

Z przyjemnością udzielimy bezpłatnie informacji o aktualnej wartości tego parametru wyceny w trakcie roku finansowego.