Narodowy Bank Polski podwyższa prognozy inflacyjne

14 lipca 2021

Prognoza inflacji jest jednym z parametrów używanych w modelu wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenie pracownicze.

Na stronach NBP został 12 lipca zamieszczony dokument pod nazwą „Raport o inflacji”. Raport opracował Departament Analiz Ekonomicznych NBP. Publikowany jest trzykrotnie w trakcie roku tj. w marcu, lipcu oraz w listopadzie. Prezentuje ocenę Rady Polityki Pieniężnej odpowiedzialnej za realizację celu inflacyjnego na poziomie 2,5 % (z możliwością odchylenia o 1 pkt procentowy w górę lub w dół) w zakresie wpływu na inflację procesów makroekonomicznych. W raporcie uwzględniono dane dostępne do 1 lipca 2021 roku.

Jak wynika z lektury raportu inflacja cen dóbr konsumpcyjnych wzrosła istotnie na całym świecie, a w maju br. osiągnęła najwyższy poziom od 2011 roku. W różnych regionach świata sytuacja wyglądała jednak odmiennie. W strefie euro według wstępnych szacunków w czerwcu wzrosła rok do roku o 1,9%. W Polsce ten wskaźnik w analogicznym miesiącu kształtował się na poziomie 4,4% rok do roku, a w poprzednich miesiącach był nawet wyższy. Autorzy raportu jako przyczyny takiego stanu rzeczy w Polsce podają m.in.: wzrost cen paliw, wzrost cen administracyjnych (w tym energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci), wzrost cen żywności.

Prognoza inflacji NBP wskazuje z 50-procentowym prawdopodobieństwem:

  • w roku 2021 na przedział 3,8 – 4,4% (podwyżka wskaźników względem projekcji z marca 2021 br., gdzie przewidywano przedział: 2,7 – 3,6%),
  • w roku 2022 na przedział 2,5 – 4,1% (podwyżka wskaźników względem projekcji z marca 2021 br., gdzie przewidywano przedział: 2,0 – 3,6%),
  • w roku 2023 na przedział 2,4 – 4,3% (podwyżka wskaźników względem projekcji z marca 2021 br., gdzie przewidywano przedział: 2,2 – 4,2%).

Centralna ścieżka lipcowej projekcji NPB zakłada wskaźnik cen konsumenta w tym roku na poziome 4,2%, a w roku kolejnym na poziomie 3,3%.

W marcowej projekcji NBP centralna ścieżka przewidywała, że w 2021 roku wskaźnik wzrostu cen wyniesie 3,1%, w 2022 roku – 2,8%.