Dane na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerw na odprawy emerytalno-rentowe

30 październik 2020

Fundamentami rzetelnej wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze są dane pracownicze oraz model wyceny oparty o metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych.

Dane na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze generalnie możemy podzielić na dwie grupy:

Dane indywidualne Dane zbiorcze
Baza danych pracowniczych na dzień wyceny, uwzględniająca indywidualne dane wszystkich zatrudnionych pracowników. Statystyka ruchów kadrowych (przyjęcia i odejścia) za ostatnie lata, pozwalająca na określenie współczynników rotacji pracowników.
Zasady naliczania i wypłat świadczeń pracowniczych obowiązujące w spółce.
Prognozy w zakresie wzrostów wynagrodzeń w średnioterminowym horyzoncie.

 

Ilość indywidualnych danych zależna jest w dużej mierze od zasad naliczania i wypłat świadczeń pracowniczych obowiązujących w spółce. Niezależnie jednak od rodzaju świadczeń, dla których dokonywana jest wycena rezerw, indywidualne dane pracowników powinny zawsze zawierać dane podstawowe tj.: datę urodzenia, płeć, staż pracy w spółce, podstawę kalkulacji świadczenia.

Dane indywidualne pracowników powinny uwzględniać wszystkich pracowników uprawnionych do świadczeń pracowniczych. Nie jest zatem istotna forma zatrudnienia pracownika, tylko ustalenie czy pracownikowi przysługują świadczenia pracownicze.

Dane zbiorcze w zakresie ruchów kadrowych obejmują przyjęcia pracowników oraz odejścia z pracy z wyodrębnieniem przyczyny ustania stosunku pracy. Mobilność pracowników nie uwzględnia następujących zdarzeń: śmierć pracownika, odejście na emeryturę lub rentę, zwolnienie grupowe, redukcja stanowiska pracy.

Prognozy w zakresie wzrostów wynagrodzeń zasilają model wyceny aktuarialnej, który zakłada m.in., że aktualne wynagrodzenie pracownika będzie zmienne w czasie, tj. będzie podwyższane zgodnie z polityką wynagrodzeń danej organizacji.

Do przygotowania indywidualnego modelu wyceny potrzebne są też informacje o zasadach naliczania i wypłat świadczeń pracowniczych. W Polsce firmy najczęściej stosują regulacje opisane w Kodeksie Pracy. Zasady dotyczące odpraw emerytalnych i odpraw rentowych uregulowane są przepisami art. 92 i 93 KP. Spółki często wdrażają indywidualne regulacje, które gwarantują wyższe gratyfikacje z tytułu świadczeń pracowniczych. Szczegółowy opis zasad naliczania i wypłat świadczeń u danego pracodawcy zawarty jest zazwyczaj w Regulaminie Wynagradzania lub Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.