Aktuariusz radzi

Wpływ wzrostu płacy minimalnej na kwoty rezerw na świadczenia.

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Wpływ wzrostu płacy minimalnej w 2020 roku na kwoty rezerw na świadczenia pracownicze – studium przypadku

Znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku (15,56% w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2019) oraz ogłoszone w 2019 roku planowane na cztery kolejne lata skokowe podwyżki płacy minimalnej w wielu przypadkach spowodowały znaczący wzrost rezerw na świadczenia pracownicze w ujęciu rok do roku. W niektórych spółkach zmiana tego założenia wpłynęła na wzrost rezerw o ok. 50 – 60%. Miało to wymierny wpływ na wyniki finansowe i było niejednokrotnie przyczynkiem do rozważań w zakresie zmian regulacji dotyczących zasad naliczania i wypłat świadczeń pracowniczych.

W przykładzie wybranym do analizy zagadnienia konsekwencji wzrostu płacy minimalnej dla wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wypłaty odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych oparte są w proporcjach zarówno na wynagrodzeniu pracowników jak i minimalnym wynagrodzeniu. Spółka działa w branży przemysłu spożywczego, zatrudnia ok. 1500 pracowników.

Założenia odnośnie minimalnego wynagrodzenia dla wyceny w 2019 roku przedstawiały się następująco:

  • pierwsze 10 lat – planowany wzrost na poziomie 4%,
  • kolejne lata – 3,5%.

Dla wyceny w 2020 roku przyjęto następujące założenia odnośnie wzrostu minimalnego wynagrodzenia:

  • 2021 rok – 15,38%,
  • 2022 rok – 11,00%,
  • 2023 rok – 10,21%,
  • 2024 rok – 8,99%,
  • 2025-2030 – 4,0%
  • kolejne lata – 3,5%.

Saldo rezerw w rozbiciu na odprawy emerytalne, odprawy rentowe i nagrody jubileuszowe na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku zostało zaprezentowane w poniższej tabeli:

Rezerwa

31.03.2019 (tys. zł)

31.03.2020 (tys. zł)

Wzrost rezerwy

Odprawy emerytalne

8 717

13 706

57%

Odprawy rentowe

794

1 183

49%

Nagrody jubileuszowe

20 099

30 282

51%

Rezerwy łącznie

29 610

45 171

53%

 

Wzrost płacy minimalnej z kwoty 2250,00 w 2019 roku do 2600,00 w 2020 roku (bez uwzględniania planowanych podwyżek w latach 2021-2024) spowodował wzrost rezerwy całkowitej o 20%. Dokładając do tego planowane wzrosty poziomu minimalnego wynagrodzenia na lata 2021-2024 finalnie wzrost rezerwy całkowitej wyniósł w 2020 roku ponad 50% w stosunku do roku 2019.

Powyższa analiza uwzględnia jedynie wzrost płacy minimalnej. Wszelkie inne zmiany pozostałych założeń nie zostały uwzględnione.