Aktuariusz radzi

Kiedy możliwa jest wypłata więcej niż jednej odprawy pośmiertnej?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Kiedy możliwa jest wypłata więcej niż jednej odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku?

Odprawa pośmiertna opisana w art. 93 Kodeksu pracy, to świadczenie należne rodzinie zmarłego pracownika w sytuacji jego śmierci w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

 

Warunkiem wypłaty odprawy pośmiertnej jest posiadanie przynajmniej jednego spadkobiercy. W przypadku braku osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia odprawy. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości 50% świadczenia. Jeżeli spadkobierców jest co najmniej dwoje, wówczas odprawa jest wypłacana w pełnej wysokości.

 

Odprawa pośmiertna nie przysługuje spadkobiercom, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest wyższe niż odprawa pośmiertna przysługująca pracownikowi. Jeżeli natomiast odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest zobowiązany wypłacić spadkobiercom kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

 

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u ostatniego pracodawcy i wynosi:

 

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

 

Ważne: jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, rodzinie pracownika będzie przysługiwać odprawa pośmiertna od wszystkich pracodawców w wysokości odpowiedniej do stażu pracy u każdego z nich.