Aktuariusz radzi

U którego pracodawcy jest większa szansa na nagrodę jubileuszową?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

U którego pracodawcy jest większa szansa na nagrodę jubileuszową?

Nagrody jubileuszowe w odróżnieniu od odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych są nieobowiązkowym z perspektywy pracodawcy pieniężnym świadczeniem dodatkowym dla zatrudnionych pracowników. Z założenia wyrażonego również w samej nazwie benefitu gratyfikują lojalność pracownika, tj. staż pracy u danego pracodawcy. Świadczenie kalkulowane jest indywidualnie dla każdego z pracowników i wypłacane po przepracowaniu określonego w regulaminie wynagradzania lub w zakładowym układzie zbiorowym pracy stażu pracy. Sama kalkulacja świadczenia oparta jest najczęściej na iloczynie takich elementów jak podstawa wymiaru świadczenia i określona krotność ww. podstawy wynikająca ze stażu pracownika. Wspomniana podstawa wymiaru ma kilka najczęstszych definicji, wśród nich dominujący wariant to wynagrodzenie zasadnicze pracownika, dla którego wyliczana jest nagroda jubileuszowa, inne to np. określona kwota pieniężna, czy minimalne wynagrodzenie.

Nagroda jubileuszowa znajduje się w obszarze zainteresowania aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze ze względu na fakt, że wedle obowiązujących regulacji nagrody jubileuszowe stanowią zobowiązanie długoterminowe spółki, które powinno być aktualizowane i wykazywane w księgach spółki w wartości bieżącej. Każda zmiana poziomu rezerw na nagrody jubileuszowe ma zatem wpływ na wyniki finansowe spółki. Ze względu na charakterystyczną konstrukcję uwzględniającą wypłaty w interwałach czasowych, często generują też wysokie koszty wypłat w danym roku finansowym.

Wśród spółek z sektora finansowego oraz transportu i spedycji (bez przewozu osób), dla których wykonywaliśmy wyceny aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze w roku 2020, nie odnotowaliśmy występowania tego świadczenia dodatkowego. Niewielką popularnością nagrody jubileuszowe cieszyły się również w branży handlowej czy przemyśle chemicznym. W szeroko pojętym sektorze produkcji przemysłowej świadczenie to pojawiło się zdecydowanie częściej – od 40 do 58% spółek produkcyjnych oferowało swoim pracownikom nagrody jubileuszowe. Jeszcze większą popularnością tzw. „jubileusze” cieszyły się w jednostkach naukowych, uniwersyteckich, szpitalach – przynajmniej 8 na 10 spółek, dla których zespół aktuarialny Trio Management Actuarial Consulting aktualizował saldo rezerw na świadczenia pracownicze wypłacało pracownikom nagrody jubileuszowe. W czterech sektorach zapisy dotyczące nagród jubileuszowych występowały w 100% obsługiwanych aktuarialnie spółek. Te sektory to: a) kultura i rekreacja, b) przemysł wydobywczo-hutniczy, c) komunikacja, d) gospodarka komunalna.

Stosowanie nagród jubileuszowych w sektorach

Stosowanie nagrod jubileuszowych w sektorach

Wśród analizowanych spółek widoczna była również zależność między wielkością spółki, a faktem występowania nagród jubileuszowych. W grupie małych przedsiębiorstw jedynie blisko co 5 spółka wypłacała swoim pracownikom to świadczenie. Co 3 spółka zatrudniająca powyżej 50 osób miała w swoich regulacjach nagrody jubileuszowe. Najczęściej z nagród jubileuszowych skorzystali natomiast pracownicy dużych przedsiębiorstw (250+), gdzie ponad połowa podmiotów oferowała to świadczenie dodatkowe.

Stosowanie nagród jubileuszowych w zależności od wielkości spółki

Stosowanie nagrod jubileuszowych w zaleznosci od spolki