Aktuariusz radzi

Po ilu latach nagroda jubileuszowa? Czy jubileusze wzmacniają retencję?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Kiedy pracownik dostanie pierwszą nagrodę jubileuszową? Czy jubileusze wzmacniają retencje?

O tym, czym są nagrody jubileuszowe i jak najczęściej są kalkulowane pisaliśmy w artykule „U którego pracodawcy jest większa szansa na nagrodę jubileuszową?”.

Jednym z kluczowych parametrów branych pod uwagę przy indywidualnym wyliczeniu nagrody jubileuszowej dla pracownika jest staż. Staż uprawniający do wypłaty nagrody odnosi się bądź do całego stażu pracy, bądź do stażu u danego pracodawcy. Ze wszystkich spółek, dla których zespół aktuarialny Trio Management Actuarial Consulting aktualizował saldo rezerw na świadczenia pracownicze w 2020 roku wyodrębniono te, które oferują pracownikom nagrody jubileuszowe i poddano analizie nagrodę jubileuszową wypłacaną za pierwszy wymiar stażu uprawniający do tego świadczenia dodatkowego. Wyniki analizy prezentuje poniższy wykres.

Staż pracy uprawniający do pierwszej nagrody

Staz uprawniajacy do pierwszej nagrody

W badanej grupie tylko 20% pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie regulacji, które gwarantują dość szybką wypłatę pierwszej nagrody jubileuszowej, tj. 17 % spółek uruchamia ten benefit po 10 latach pracy, a 3% już po uzyskaniu pięcioletniego stażu pracy. Największą grupę (43%) stanowią spółki wypłacające pierwszy tzw. „jubileusz” po 15 latach pracy. Ponad ¼ analizowanych spółek posiada regulacje gwarantujące pierwszą wypłatę nagrody jubileuszowej po 20 latach stażu. Patrząc całościowo, dominuje podejście premiujące stałość zatrudnienia z odroczeniem w czasie pierwszej wypłaty – 8 na 10 pracowników otrzymuje pierwszą nagrodę jubileuszową po 15 lat lub więcej. 1 na 10 otrzyma pierwszą nagrodę jubileuszową dopiero po 25 latach pracy.

Pracownicy, którzy osiągną wymagany staż pracy uprawniający do pierwszej nagrody na ogół mogą liczyć na jednokrotność podstawy wymiaru świadczenia. Wspomniana podstawa świadczenia oznacza najczęściej w praktyce: i) wynagrodzenie zasadnicze pracownika lub ii) określoną kwotę pieniężną zdefiniowaną w regulacjach dotyczących zasad naliczania i wypłat świadczeń u danego pracodawcy lub iii) kwotę aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.

Korelując te dane z danymi o średnim stażu pracy w spółce w badanej grupie spółek można wnioskować, iż nagrody jubileuszowe zazwyczaj nie są silnym bodźcem retencyjnym. Tylko 15% pracowników w analizowanej przez ekspertów Trio Management Actuarial Consulting populacji pracuje u jednego pracodawcy powyżej 15 lat, a dopiero ta cezura stażu umożliwia w znakomitej większości uzyskanie uprawnienia do nagrody jubileuszowej.