Aktuariusz radzi

Kiedy trzeba utworzyć rezerwę na odprawę pośmiertną?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Kiedy trzeba utworzyć rezerwę na odprawę pośmiertną?

Odprawy pośmiertne regulowane są w Polsce przepisami art. 93 Kodeksu Pracy. W myśl tego przepisu: w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna wypłacana przez pracodawcę.

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u ostatniego pracodawcy
i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Do okresu zatrudnienia nie wlicza się okresów zatrudnienia u innych pracodawców, z wyjątkiem sytuacji gdy zmiana pracodawcy nastąpiła na podstawie art. 231 KP. Wówczas: (…) Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, rodzinie pracownika będzie przysługiwać odprawa pośmiertna od wszystkich pracodawców w wysokości odpowiedniej do stażu pracy u każdego z nich.

Odprawy pośmiertne jako świadczenie obligatoryjnie przewidziane w KP powinny być, tak jak odprawy emerytalno-rentowe, wyceniane aktuarialnie, ujmowane w sprawozdaniu finansowym spółki i aktualizowane co najmniej raz w roku na datę bilansową jako przyszłe szacowane zobowiązanie podmiotu gospodarczego w stosunku do obecnie zatrudnionych pracowników. Dlaczego zatem tylko ok. 50% spółek zlecających wyceny aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze tworzy rezerwę na odprawy pośmiertne? Powodów jest wiele, najczęstsze to niska liczba osób zatrudnionych, niska średnia wieku pracowników, wysoka rotacja rzutująca na przewagę pracowników z niewielkimi stażami pracy. Z praktyki ostatnich lat wynika jednak, iż coraz częściej audytorzy badający sprawozdania finansowe nalegają na oszacowanie wartości rezerw z tytułu odpraw pośmiertnych w celu weryfikacji poziomu ich istotności.