Aktuariusz radzi

Co zawiera raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Co zawiera raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?

Raport aktuarialny jest końcowym efektem procesu wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. Powinien zatem zawierać kluczowe konkluzje z przeprowadzonej wyceny i być wyczerpującym źródłem informacji potrzebnych do ujęcia rezerwy w sprawozdaniu finansowym spółki oraz rzetelną podstawą oceny poprawności kalkulacji dokonywanej przez audytujący spółkę podmiot.

 

Takie podejście do raportu wymaga umieszczenia w nim co najmniej następujących danych:

 

  • opisu świadczeń pracowniczych, dla których sporządzana jest wycena przyszłych zobowiązań,
  • wykazu dostarczonych na potrzeby kalkulacji materiałów wraz z adnotacją o ich aktualności,
  • wskazania zastosowanej w wycenie metody aktuarialnej,
  • opisu kluczowych założeń przyjętych do wyliczenia rezerw wraz z uzasadnieniem ich użycia, w szczególności: wysokości przyjętej stopy dyskonta finansowego, poziomu planowanych wzrostów podstaw wymiarów świadczeń, informacji dotyczącej modelu prawdopodobieństwa użytego do wyceny (śmiertelności, inwalidztwa),
  • informacji dotyczącej standardu rachunkowości uwzględnionego w wycenie aktuarialnej (Krajowy Standard Rachunkowości 6, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19).

 

Ponadto w raporcie aktuarialnym nie może zabraknąć poniższych informacji:

 

  • daty wykonania wyceny,
  • imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wyceny aktuarialnej.

 

Dodatkowo w raporcie może znaleźć się szereg informacji na potrzeby sprawozdawcze, budżetowe, kontrolingowe takich jak: analiza wrażliwości salda rezerw na zmianę kluczowych założeń modelu wyceny, prognozy wysokości rezerw na przyszłe daty wycen, prezentacja prognozowanych wypłat z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na okresy zapadalności na potrzeby planowania przepływów pieniężnych, prezentacja wyników wyceny według miejsc powstawania kosztów („MPK”), itd. Powyższy zestaw dodatkowych analiz aktuarialnych jest każdorazowo uzgadniany z Klientem w oparciu o jego bieżące potrzeby.