Aktuariusz radzi

Czemu służą dane przygotowane przez Spółkę do wyceny aktuarialnej?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Czemu służą dane przygotowane przez Spółkę do wyceny aktuarialnej?

Model wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze oparty o metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych musi zostać zasilony szeregiem danych. Część z nich dostarcza Spółka.

Podstawowe dane to:

DATA URODZENIA – na jej podstawie aktuariusz określa datę emerytury.

PŁEĆ – informacja niezbędna do określenia daty emerytury zróżnicowanej ze względu na płeć (tablice śmiertelności publikowane przez GUS są prezentowane odrębnie dla kobiet i mężczyzn).

STAŻ PRACY W SPÓŁCE – moment zatrudnienia pracownika w spółce służy aktuariuszowi do określenia horyzontu budowania rezerwy na dane świadczenie.

PODSTAWA KALKULACJI ŚWIADCZENIA – wymagana do obliczenia wysokości świadczenia.

STATYSTYKA RUCHÓW KADROWYCH – służy do określenia rotacji pracowników czyli jednego z ryzyk aktuarialnych uwzględnianych w modelu wyceny tj. prawdopodobieństwa rozwiązania stosunku pracy.

ZASADY NALICZANIA I WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – są kluczowe dla budowy modelu wyceny aktuarialnej, który nakazuje uwzględnienie regulacji właściwych dla konkretnego podmiotu.

PROGNOZA W ZAKRESIE WZROSTÓW WYNAGRODZEŃ – ma bardzo duże przełożenie na wyniki wyceny, której przedmiotem jest określenie aktualnej rezerwy na przyszłe świadczenie powiązane bezpośrednio z przyszłym, zmiennym w czasie wynagrodzeniem.

W zależności od specyfiki branży, w której działa spółka bądź zapisów w indywidualnych regulacjach spółki, do wyceny rezerw mogą być niezbędne również następujące informacje:

WYMIAR ETATU – konieczny jeśli w zapisach regulacji podstawa wypłaty świadczenia jest uzależniona od wymiaru etatu.

PRACOWNIK SEZONOWY/OKRESOWY – pracownikom zatrudnionym sezonowo bądź na czas określony np. umowa próbna, rezerwy nie są tworzone.

STAŻ PRACY POZA SPÓŁKĄ – istotny jeśli spółka wypłaca pracownikom świadczenia uwzględniając cały okres pracy, nie tylko w spółce.

ZATRUDNIONY EMERYT – zatrudnieni emeryci otrzymali już odprawę emerytalną i dla nich rezerwa na to świadczenie nie będzie już tworzona.

DATA WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY – niezbędna przy ustalaniu daty emerytury, jeśli jest wcześniejsza z innych przyczyn niż wiek pracownika.

ZATRUDNIENIE W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH – istotne przy ustaleniu daty emerytury, kiedy należy się prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w warunkach szczególnych.