Aktuariusz radzi

Czy pracownikowi przysługuje jedna czy kilka odpraw emerytalnych?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Czy pracownikowi przysługuje jedna czy kilka odpraw emerytalnych? Dlaczego co roku są wycenie aktuarialnie?

Odprawy emerytalne i odprawy rentowe to świadczenia przewidziane i regulowane zapisami Kodeksu Pracy (KP). Ich wysokość na poziomie jednomiesięcznego wynagrodzenia określona jest w art. 92 §1 ustawy KP. Każdy pracodawca może za pomocą wewnętrznych regulacji w sposób dowolny zwiększać wymiar ww. świadczeń. Z naszego doświadczenia wynika, że w grupie spółek oferujących odprawy emerytalne korzystniejsze niż przewidziane regulacjami KP najczęstszym wymiarem odprawy emerytalnej jest trzykrotna wartość wynagrodzenia. Rekordowy wymiar odprawy emerytalnej wśród Klientów Trio Management Actuarial Consulting to ośmiokrotność wartości wynagrodzenia wypłacanego przed przejściem na emeryturę.

 

Pracownikowi przysługuje jedna odprawa podczas trwania całej kariery zawodowej. Jeśli jednak pracownik przechodząc na emeryturę kończy jednocześnie zatrudnienie u kilku pracodawców i z każdym z nim wiąże go odrębna umowa o pracę, każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pracownikowi odprawy emerytalnej. Dzieje się tak dlatego, iż prawo do odprawy emerytalnej przysługuje pracownikowi z tytułu każdego stosunku pracy.

 

Pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną nie może ponownie nabyć do niej prawa. Jeśli zatem po uzyskaniu odprawy emerytalnej pracownik ponownie podejmie zatrudnienie, nie będzie miał prawa do odprawy emerytalnej z ww. stosunku pracy.

 

Przepisy Kodeksu Pracy wskazują również relację między odprawą emerytalną a odprawą rentową. W przypadku, kiedy pracownik otrzymał wcześniej odprawę rentową, nie otrzyma już odprawy emerytalnej. Otrzymanie odprawy rentowej wyłącza bowiem prawo do odprawy emerytalnej.

 

Odprawy emerytalne i odprawy rentowe spełniają definicję „rezerwy na świadczenia pracownicze” rozumianej jako przyszłe szacowane zobowiązanie podmiotu gospodarczego w stosunku do obecnie zatrudnionych pracowników odzwierciedlane w księgach spółki i aktualizowane co najmniej raz w roku na datę bilansową. Kwestię metodologii wyceny regulują przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 19).