Wycena

Wycena wartości godziwej programu opcji na akcje

W spółkach raportujących zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (np. wymogi giełdy, potrzeby zagranicznych inwestorów) kwestie ujęcia kosztów programu motywacyjnego opartego o płatność w formie akcji własnych reguluje standard MSSF 2. W szczególności standard ten wymaga, aby jednostka wykazała w rachunku zysków lub strat koszty związane z transakcjami, w których opcje na akcje są przyznawane pracownikom.

 

Dlatego też rekomendujemy Klientom na etapie konstrukcji programu opcji oszacowanie kosztów związanych z jego wdrożeniem i dyskusję na temat sprawdzonych w praktyce rozwiązań optymalizujących ww. koszty.

 

Kluczowe założenia wyceny opcji menedżerskich

 • Zasady wyceny reguluje MSSF 2 „Płatności w formie akcji własnych”
 • Wycena dokonywana jest na datę przyznania – dzień, w którym jednostka i uczestnik zawierają umowę (obie strony przyjmują warunki porozumienia)
 • Ujmowanie w księgach jednostki odbywa się przez okres nabywania uprawnień tj. w czasie, kiedy określone warunki nabycia uprawnień muszą być spełnione
 • W wycenie muszą być uwzględnione przynajmniej:
  • Cena wykonania (realizacji)
  • Czas trwania (życia)
  • Bieżąca cena akcji
  • Oczekiwana zmienność
  • Oczekiwane dywidendy oraz stopa procentowa wolna od ryzyka

 

Zalecanymi metodami wyceny są: model Blacka-Scholes’a, model dwumianowy oraz metoda Monte-Carlo