Testowanie utraty wartości aktywów

Po co testować utratę wartości aktywów:

Zagadnienie wartości aktywów przedsiębiorstwa pojawia się cyklicznie, najczęściej przy okazji badania sprawozdania finansowego za dany rok, kiedy spółka ma obowiązek ustalić, czy należy dokonać odpisu aktualizującego wycenę aktywów operacyjnych i/lub inwestycyjnych na skutek utraty ich wartości.

Konieczność aktualizacji wartości aktywów może wynikać zarówno z przyczyn zewnętrznych (m.in. spadek cen produktów, wzrost kosztów produkcji, zmiana rynkowych stóp procentowych, istotne z punktu aktywów zmiany realiów gospodarczych) jak i wewnętrznych (m.in. plany restrukturyzacji, zmiany w sposobach wykorzystania aktywów).

W celu odpowiedniego przygotowania na zmiany wartości ww. aktywów oraz oszacowania ich wpływu na wynik finansowy rekomendujemy opracowanie i wdrożenie cyklicznej procedury testowania utraty wartości. Z doświadczeń naszych Klientów wynika, że przedstawienie audytorowi raportu przygotowanego przez niezależny podmiot lub wyników testów uzyskanych we własnych modelach zaudytowanych przez zewnętrznego eksperta w zdecydowanej większości przypadków skutkuje brakiem niespodzianek w trakcie badania sprawozdania i pozytywną opinią biegłego.

Nasza oferta obejmuje:

WSPARCIE KSIĘGOWE

  • identyfikację aktywów podlegających testowi zgodnie z zapisami KSR 4 i MSR 36
  • ocenę przesłanek utraty wartości aktywów
  • rekomendację w zakresie ujęcia księgowego

TESTOWANIE UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW

  • wycenę wartości odzyskiwalnej
  • kalkulację wartości odpisu aktualizującego (opcjonalnie)
  • aktualizację testu na kolejne daty bilansowe (opcjonalnie)

WSPARCIE PROCESOWE

  • audyt modelu sporządzonego przez spółkę
  • przygotowanie autonomicznych modeli umożliwiających samodzielną modyfikację kluczowych parametrów kalkulacji do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczeniowych

Wieloletnie doświadczenie w testowanie utraty wartości:

rzeczowych aktywów trwałych

wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

wartości przedsiębiorstwa w wyniku konsolidacji

wycenianych w cenie nabycia:

udziałów / akcji w innych podmiotach

nieruchomości inwestycyjnych (minus umorzenia)

W pełni zgodnie z wymogami:

KSR 4 Utrata wartości aktywów

MSR 36 Utrata wartości aktywów

MSSF 13 Wycena wartości godziwej