Fundusze UE

Zakup usługi doradczej prowadzącej do wdrożenia innowacyjnej usługi integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia pracownicze

 

Informacje na temat projektu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu

„Zakup usługi doradczej prowadzącej do wdrożenia innowacyjnej usługi integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia pracownicze”.

 

Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”.

 

Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu

Wdrożenie innowacyjnej usługi integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia pracownicze.

 

Oczekiwane rezultaty

Dostarczeniu Klientom Trio Management Actuarial Consulting dodatkowych narzędzi do automatyzacji oraz standaryzacji procesu generowania zestawu danych z systemów kadrowo-płacowych niezbędnych do dokonania wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze. Automatyzacja pozwoli na jednoczesne skrócenie czasu realizacji usługi, odciążenie pracowników Klienta, jak również eliminację błędów wynikających z pomyłek człowieka. Taka znacznie ulepszona usługa będzie oferowana również małym i średnim firmom poszukującym prostego i szybkiego sposobu przygotowania danych do wyceny rezerw z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych, czy nagród jubileuszowych zgodnie z wymogami KSR 6/MSR 19.

 

Planowany czas realizacji projektu

01.10.2019 r. – 18.04.2020 r.

 

Wartość projektu

177 984,06 PLN, w tym wydatki kwalifikowane 144 700,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

109 943,06 PLN, tj. 75,98% wydatków kwalifikowanych

 

Badania w zakresie kalkulacji rezerw aktuarialnych

 

Informacje na temat projektu realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

1. O PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 (POIR)

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową).

 

POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 euro.

 

Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

 

W Programie realizowanych jest 5 osi priorytetowych. Projekt Trio Management Actuarial Consulting realizowany jest z 2 osi: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

2. OPIS PROJEKTU

 

2.1. Tytuł projektu: „Badania w zakresie kalkulacji rezerw aktuarialnych”

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Poddziałanie: 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Nr Naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Rodzaj projektu: Konkursowy

 

2.2. Cel projektu

 

Opracowanie algorytmów do wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze, które poprzez użycie m.in. szerszego spektrum danych statystycznych pozwolą na wariantowanie założeń używanych w modelu wyceny.

 

2.3. Oczekiwane rezultaty

  • Opracowanie znacząco ulepszonego algorytmu przewidywania rotacji pracowników.

  • Opracowanie znacząco ulepszonego algorytmu przewidywania śmiertelności pracowników.

  • Opracowanie znacząco ulepszonego algorytmu obliczania prawdopodobieństwa, że pracownik przejdzie na rentę.

 

2.4. Planowany czas realizacji projektu: 01.04.2020 roku – 30.09.2021 roku

 

2.5. Wartość całkowita projektu: 492 000,00 zł

 

2.6. Wartość dofinansowania ze środków EU: 340 000,00 zł